God man och förvaltare

Om du är i behov av hjälp med att bevaka din rätt, förvalta din egendom och/eller sörja för din person kan du ansöka om anordnade av godmanskap eller förvaltarskap.

Ansökan kan göras av dig själv eller en nära anhörig till dig. Ansökan om god man eller förvaltare skickas till Tingsrätten.

Förvaltare

Om du får en förvaltare har du inte längre kvar din rättshandlingsfömåga. Det betyder att du inte har rätt att själv ingå avtal eller hantera dina pengar helt som du vill.

Det är i stället förvaltaren som får i uppdrag att sköta din ekonomi. Tingsrätten kan besluta om förvaltare mot din vilja, om rätten anser att du riskerar att fara illa.

Om du inte behöver en förvaltare längre kan du vända dig till överförmyndaren. Du kan också själv ansöka till Tingsrätten att förvaltarskapet ska upphöra.

God man

En god man är en frivillig insats som du måste samtycka till. Den gode mannen har ingen bestämmanderätt över dig. Allt den gode mannen gör för din räkning måste ske med samtycke. Uppdraget som god man ska anpassas efter dina behov.

Den gode mannen kan exempelvis hjälpa dig med att betala räkningar, hjälpa dig att sälja och köpa saker, bistå vid myndighetskontakter med mera.

Ansökan ska innehålla

 • Personuppgifter för den som ansökan avser
 • Kontaktuppgifter till anhöriga
 • Kontaktuppgifter till den föreslagne gode mannen, om ett förslag finns.
 • Redogör utförligt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar eller andra svårigheter som motiverar godmanskap
 • Förklara vad som har gjort att behovet av hjälp har uppstått just nu.
 • Beskriv utförligt den enskildes ekonomiska och sociala situation.
 • Beskriv även så detaljerat som möjligt vilka konkreta åtgärder/handlingar gode mannen förväntas utföra.
 • Ange även omfattningen av godmanskapet (bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person).

Handlingar Tingsrätten behöver

 • Ansökan från den enskilde eller nära anhörig.
 • Läkarintyg som visar den enskildes behov av god man
 • Social utredning eller skriftligt utlåtande från exempelvis kurator, biståndsbedömare eller enhetschef, som visar behovet av god man (om behovet inte framgår av ansökan).
 • Närmast anhörigas samtycken (om den enskilde inte själv kan ansöka).
 • Åtagandeblankett (om förslag på god man finns).