Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

För att få tillstånd till att parkera på platser som är avsedda för handikappade ska sökande ha ett funktionshinder som medför betydande svårighet att förflytta sig till fots.

Rörelsehindret måste styrkas med läkarintyg. Vid speciella medicinska eller psykiska skäl bör läkarintyget vara utfärdat av läkare med specialistkompetens.

Giltighetstid

Parkeringstillståndet utfärdas för högst tre år. Ett parkeringstillstånd som gått ut förnyas inte automatiskt. Ny ansökan måste göras och prövningen sker då utan hänsyn till det tidigare tillståndet.

Parkeringstillståndet gäller i hela landet och ger rätt att parkera

  • På parkeringsplats reserverad för rörelsehindrad under högst den tid som finns angiven på platsen
  • Under högst 24 timmar i följd där parkering är tillåten mer än 3 men mindre än 24 timmar
    under högst 3 timmar på gågatan
  • Högst 3 timmar i följd där parkering enligt lokal trafikföreskrift är förbjuden eller tillåten under kortare tid än 3 timmar.

Detta gäller också i de flesta europeiska länder inom EU (samt Norge, Island, Schweiz och Lichtenstein).

Förbud att stanna och parkera

  • På plats som är avsedd för visst ändamål eller vissa fordonsslag (vändzon, lastzon, taxizon, p-plats för buss/lastbil etc.)
  • På huvudled om inte särskilt vägmärke anger att parkering är tillåten
  • På gårdsgator om inte parkeringsplatser är särskilt anordnade
  • På privat mark (t ex parkeringshus) om inte markägaren särskilt medgivit detta. (Kontakta markägaren i varje särskilt fall).

Parkeringsavgifter

Parkeringstillståndet ger inte generellt undantag från skyldighet att erlägga parkeringsavgift.

Tillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när innehavaren själv kör bilen. Även parkeringstillstånd för passagerare är personligt och får endast användas då innehavaren av parkeringstillståndet är med i bilen. Missbrukas parkeringstillståndet kan det återkallas.

Ansökan och beslut

Ansökan om parkeringstillstånd ska göras i den kommun du är folkbokförd i. I ansökningsblanketten finns utrymme för läkarintyg. Ansökan kan även kompletteras med handlingar som läkaren anser lämpliga för en korrekt bedömning. Beslutande myndighet i Bjurholms kommun är miljö- och byggnämnden, som också är trafiknämnd i kommunen. Bedömningen av ansökan görs av kommunens handläggare.

Ansökningsblankett

Ansökningsblankett finns att hämta i receptionen på kommunkontoret. Du kan även ringa växeln 0932-140 00 för att få den hemskickad till din brevlåda.