Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Enligt Socialtjänstlagen ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet.

Ledningssystem för kvalitet är ett system som har till syfte att:

  • Skapa grundläggande ordning och reda i verksamheterna på ett strukturerat och systematiskt sätt
  • Verksamheters rutiner är kända, efterlevs och utvecklas
  • Förebygga händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra mål som gäller för verksamheten utifrån lagar som styr verksamheten.
  • Ledningssystemet är även ett kvalitetsuppdrag där det sker ett ständigt förbättringsarbete.

Kvalitet

Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter.

Kvalitetsarbetets olika faser

Kvalitetsmål - Genom att beskriva de egenskaper som kommunens verksamheter och tjänster ska ha så blir det tydligt för medborgarna vad den aktuella tjänsten ska innehålla och vad som kan förväntas.
Kvalitetsstyrning - Genom olika styrdokument regleras hur de olika tjänsterna ska utföras och hur målen ska nås. Omsorgsnämnden fattar beslut om policys och riktlinjer och verksamheten fattar beslut om rutiner, instruktioner etc.
Kvalitetskontroll innebär uppföljning av de sätt som anges i kvalitetsstyrning/rutiner och riktlinjer.
Kvalitetsutveckling innebär att kunskaperna från kvalitetskontrollen används för utveckling av de egenskaper som en verksamhet/funktion skall ha och för hur dessa egenskaper framställs