Patientnämnden i Västerbotten

Om du känner att du inte blivit bra bemött eller fått rätt vård kan du klaga där du fått vården. Det kan gälla allt från mindre problem till svåra situationer som har lett till skador. Du kan också göra en anmälan.

Patientnämnden är en fristående och opartisk instans dit du kostnadsfritt kan vända dig med frågor som rör all offentligt finansierad hälso- och sjukvård. Där ingår landstingets hälso- och sjukvård, kommunernas hälso- och sjukvård i särskilda boenden, privata vårdgivare som har avtal med landstinget eller en kommun, handikapp- och habiliteringsverksamhet samt folktandvården och den tandvård som landstinget finansierar.

Patientnämnden

  • Främjar kontakt mellan patient och vårdpersonal
  • Informerar om vilka krav som kan ställas på vården
  • Informerar om patient- och läkemedelsförsäkringen
  • Förmedlar annan hjälp åt patienter och personal, om så behövs
  • Bidrar till kvalitetsutveckling i vården

Patienter, anhöriga och personal kan vända sig till Patientnämnden när det uppstått problem i vården, som inte gått att lösa på plats eller när kontakt önskas direkt med en opartisk instans fristående från vården.

Beskriv kortfattat i ett mejl vad du vill ha information om eller be någon handläggare kontakta dig. Av sekretesskäl kan Patientnämnden inte hantera personliga uppgifter via e-post.

Kontaktuppgifter

Postadress: Patientnämnden Region Västerbotten
Köksvägen 11, 907 37 Umeå
Telefon: 090-785 00 00
E-post: patientnamnden@regionvasterbotten.se