Bygdemedel

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel.

Bygdemedel är ersättning till de bygder som påverkats av utbyggnaden av vattenkraft. Kommuner och ideella föreningar kan söka bygdemedel. Länsstyrelsen beslutar varje år om hur mycket pengar som kan delas inom varje kommun. För Bjurholms kommun brukar summan ligga på omkring 140 000 kronor.

Ansökningsperioden för bygdemedel 2024 för Bjurholms del är öppen mellan den 15 maj till och med den 31 augusti.

Främja näringsliv eller service i bygden

Pengarna ska användas till projekt och investeringar för ändamål som främjar näringsliv eller service i bygden eller som på andra sätt är till nytta för bygden.

Berörda bygder kan söka

Bygdemedel kan sökas av föreningar i berörd bygd. Berörd bygd definieras i Bjurholms kommun som hela kommunen. Exempelvis kan hembygdsföreningar, idrottsföreningar och byalag söka bidrag. Föreningen måste ha ett organisationsnummer. Ideella föreningar söker organisationsnummer hos Skatteverket. Blankett finns här: Blankett skatteverket Länk till annan webbplats. Vid frågor, ring 0771-567 567.

Bygdemedel kan också beviljas direkt till berörda kommuner för investeringar som är angelägna ur samhällssynpunkt och kan även användas som nationell offentlig medfinansiering för EU-projekt.

För detta kan du söka bygdemedel

Du kan söka bygdemedel till bland annat:
• reparationer eller investeringar i byggnader
• förbättringar i idrottsanläggningar
• inköp av utrustning

Du kan inte få bygdemedel till:
• driftskostnader
• investeringar som kan behöva fortsatt bidrag efter att investeringen är genomförd
• investeringar som kan orsaka stat eller kommun oförutsedda utgifter
• kommersiell verksamhet

Finansiering

Bygdemedel kan normalt finansiera högst 90 procent av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Föreningen/organisationen som söker, ska själv finansiera med 10 procent kontanta medel. Observera att möjligheten till egen finansiering via eget arbete har tagits bort. Eget arbete ska inte räknas med i varken ansökan eller i rekvisitionen.

Om ditt projekt överskrider 30 000 kr har du möjlighet att söka förskott med 33 %.

Så här söker du

Bygdemedel söker ni med hjälp av e-tjänsten "Min ansökan".

För att använda ansökningstjänsten på "Min ansökan" måste du logga in. Detta kan du göra med inloggningssätten användarkonto eller e-legitimation. Detta och allt annat som du behöver veta för att söka stöd hittar du här på Länsstyrelsens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I ansökan ska syftet med projektet, tillsammans med en kostnads- och finansieringsbudget, framgå. Bygdemedel kan normalt finansiera en föreningsinvestering med högst 90 % av faktiska, godkända och styrkta kostnader. Projektkostnader kan godkännas från och med att ansökan inkommer till Länsstyrelsen. Dock startar projektet då på egen risk.

Frågor

Om du har allmänna frågor kring bygdeavgiftsmedlen, eller frågor om din ansökan, rekvisition eller kommande utbetalningar, är du välkommen att kontakta Länsstyrelsen i Västerbotten:

Ingela Carlsson, ingela.carlsson@lansstyrelsen.se , telefon 010-225 44 76

Eller Elisabet Klintebäck, elisabet.klinteback@lansstyrelsen.se , telefon 010-225 44 85

Från ansökan till beslut

Kommunen ska årligen upprätta en handlingsplan för disposition av bygdemedel. Handlingsplanen ska därefter godkännas av Länsstyrelsen.

Handlingsplanen är kopplad till och utformad i samklang med länets regionala utvecklingsstrategi och kommunens målsättningar. De insatser kommunen vill prioritera med stöd från bygdemedel ska vara långsiktiga och bidra till kontinuerlig utveckling av bygden med hållbar utveckling i fokus.

Handlingsplan för år 2023
Medlen fördelas utifrån följande prioritetsordning till ändamål som överensstämmer med gällande riktlinjer.

  1. Investeringar i bygdeföreningsregi
  2. Investeringar som bidrar till utveckling av näringsliv och service i berörd bygd
  3. Medfinansiering av EU projekt

Länsstyrelsen tar emot ansökningar om bygdemedel från projektägarna (föreningarna), därefter remitteras de till kommunen.

Kommunen bereder, prioriterar utifrån handlingsplan och riktlinjer och lämnar sedan ett yttrande till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattar beslut och betalar ut bidrag.