Framtidsplan för området Bjurevi

Kommunstyrelsens arbetsutskott har tidigare beslutat (KS21-198 334, 2021-04-06 §10) att ta fram en framtidsplan för idrottsplatsen på Bjurevi. Detta med hjälp av kommunens medborgare. Kommunen genomförde en enkätundersökning under sommaren 2021, där önskemål till vad området på Bjurevi ska användas till har tagits in. Utifrån enkäten och medborgarnas önskemål har tre förslag tagits fram.

De olika förslagen

Utifrån enkäten har tre förslag tagits fram som bedöms som genomförbara.

I alla förslag är fotbollsplanen kvar i söderläge, där den lämpar sig bäst med markens underlag. Att ha en fotbollsplan i norr (ovansidan) kräver en mängd markarbete för att hålla standarden.

Förslag A

En framtidsplan för idrottsplatsen som gör att Bjurholm blir en mer attraktiv plats att bo på och bidrar till valmöjligheter för fysisk aktivitet. I detta förslag kommer löparbana, kulring och hoppgrop och dem fysiska ”aktiviteterna” vara kvar och rustas upp.

Fotbollsplan

En fullstor fotbollsplan 45 meter x 90 meter i södra delen av Bjurevi.

Hockeyplan

En fullstor hockeyplan med sarg 30 meter x 60 meter, i närhet med omklädningsrum.

Om detta förslag skulle vinna i slutändan behöver det ställas mot det tidigare politiskt fattade beslutet om att ha en hockeyplan i anslutning till konstgräsplanen.

Utegym

I anslutning till hockeyplanen finns förslag på att ett utegym ska uppföras.

Löparbanan kommer att finnas kvar för att skola och föreningar ska ha möjlighet att bedriva verksamhet.

Förslag A Området Bjurevi

Förslag B

Det skulle vara en attraktiv ställplats för turister med möjligheter till aktiviteter i området, bland annat kanotning och vandring med ett fint läge nära älven. Här är endast ett förslag på hur en ställplats kan se ut, med ett servicehus i norr. Här är även omklädningsrum kvar till fotbollsplanen. Löparbanan, kulring och hoppgrop kommer till största sannolikhet inte att finnas kvar i denna lösning. Denna anläggning kräver drift och underhåll och här skulle en lösning vara att kommunen upphandlar en extern aktör som sköter drift och underhåll av anläggningen.

Fotbollsplan

En fullstor fotbollsplan 45 meter x 90 meter i södra delen av Bjurevi.

Ställplats för husvagnar/husbilar.

Cirka 35 platser för husvagnar/husbilar med en yta på cirka 50 kvm per plats. Uppförande av ett servicehus för husvagns-/husbilsgästerna.

Förslag B Området Bjurevi

Förslag C

En härlig atmosfär av en utomhusanläggning med olika typer av tränings möjligheter. Närheten till skog och vatten att kombinera andra aktiviteter nära älven. I detta förslag kommer löparbana, kulring och hoppgrop och dem fysiska ”aktiviteterna” vara kvar och rustas upp.

Fotbollsplan

En fullstor fotbollsplan 45 meter x 90 meter i södra delen av Bjurevi.

Rastgård för hundar

Detta för att hundarna ska socialisera sig med varandra och skapa en naturlig mötesplats för hundägare. En fullstor rastgård som är godkänd för minst 15 hundar och uppfyller behoven av belysning, hundlatrin, dubbelgrindar, parksoffa samt informationsskylt. En inhägnad yta på cirka 25 meter x 50 meter.

Utegym

I anslutning till rastgården för hundar finns förslag på att ett utegym ska uppföras.

Löparbanan kommer att finnas kvar för att skola och föreningar ska ha möjlighet att bedriva verksamhet.

Förslag C Området Bjurevi

Ändrad tidsplan

Planen var att ställa ut dessa förlag för en omröstning där medborgare får rösta fram det bästa förslaget innan ett slutligt ställningstagande lämnas för ett politiskt beslut. Eftersom Bjurholm kommuns arbetar för tillfället med många andra projekt som bedöms ha högre prioritet kommer därför arbetet med framtidsplan för området Bjurevi pausas till förmån för andra projekt.

Fortsatt arbete

När arbetet fortsätter är en viktig faktor att föra en dialog med de som använder området Bjurevi som bland annat föreningar och skolan. Arbetsgruppen har haft en inledande dialog med berörda och tagit in synpunkter redan. Detta har bidragit till utformningen av de tre förslagen. Men i det fortsatta arbetet behöver givetvis de berörda vara delaktiga i det fortsatta arbetet när det återupptas. Det fortsatta arbetet kommer återupptas när det finns möjlighet och det finns ingen tidsplan upprättad för tillfället.