Revision och granskning

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av fullmäktige. Revisorernas uppdrag är reglerat i kommunallagen och preciserat i ett reglemente som kommunfullmäktige har fastställt.

Revisorerna är i sin granskning oberoende i förhållande till styrelser och nämnder. Varje revisor fullgör sitt uppdrag självständigt, men i samarbete med övriga revisorer.

Till sin hjälp anlitar kommunrevisionen ett sakkunnigt biträde, en auktoriserad och gärna certifierade yrkesrevisorer. För närvarande är det PwC. Det sakkunniga biträdet deltar i det löpande arbetet och genomför granskningsinsatser enligt den revisionsplan som revisorerna årligen upprättar.

Vad revisorerna gör

Enligt kommunallagen ska revisorerna varje år granska all verksamhet som bedrivs inom styrelsernas och nämndernas verksamhetsområden. Det sker enligt god revisionssed.

Revisorerna ska granska

  • Om verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
  • Om räkenskaperna är rättvisande.
  • Om den interna kontrollen är tillräcklig.

Granskningsarbetet ska genomföras på ett självständigt, objektivt och opartiskt sätt och utan partipolitiska förtecken.

Ansvarsprövning

I slutet av året gör revisorerna en sammanfattande analys av sina iakttagelser under året. Utifrån den bedöms om verksamheten bedrivits ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande. Detta sammanfattas i en revisionsberättelse. Revisionsberättelsen ligger sedan till grund för revisorernas förslag till kommunfullmäktige inför den årliga, slutliga ansvarsprövningen av styrelser och nämnder.

Granskningsrapporter

Genomförda granskningar redovisas i rapporter som diskuteras och överlämnas för åtgärd till berörd(a) styrelse eller nämnd(er). Rapporterna tillställs kommunfullmäktige och icke sekretessbelagda rapporter är anslagna under rubriken "Revisionens rapporter".

 

Så fungerar granskningarna

Revisorerna genomför årligen tre typer av granskningar: grundläggande granskning, fördjupade granskningar samt granskning av delårsrapport och årsredovisning.

Den grundläggande granskningen görs av samtliga styrelser och nämnder. Det är en översiktlig granskning för att bedöma om styrelser och nämnder skapat tillräckliga förutsättningar för styrning, ledning och kontroll av sina verksamheter. Även måluppfyllelse ska bedömas.

Fördjupade granskningar görs i de delar där den grundläggande granskningen inte bedöms vara tillräcklig och där det bedöms finnas risker.

Granskningen av delårsrapport och årsredovisning görs för att bedöma om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens ställning och resultat. Då stäms också av om av fullmäktiges uppställda mål för god ekonomisk hushållning är uppfyllda.

Revisionens rapporter

Kontaktuppgifter till revisorerna

Revisorerna står till kommunmedborgarnas tjänst för att svara på frågor och ta emot synpunkter.