Skadeståndsanspråk mot kommunen

Om du drabbas av en skada i Bjurholms kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära att kommunen betalar ut ett skadestånd till dig. Här kan du läsa om vad som gäller.

Anmäl skadan till ditt eget försäkringsbolag

Du som har drabbats har möjlighet att få ersättning från ditt eget försäkringsbolag, oavsett om det som hänt är en olyckshändelse eller om kommunen har orsakat skadan. Du som har drabbats av en skada bör därför alltid först kontakta ditt eget försäkringsbolag. Detta gäller oavsett om det som har inträffat har medfört en sakskada, en personskada eller en annan skada.

När en skada som är följden av en ren olyckshändelse har inträffat finns det normalt sett inte någon möjlighet för dig som har drabbats att få ersättning från en kommun för det som inträffat. De flesta skadeståndsanspråk leder inte till att skadestånd utbetalas till den skadelidande. Tänk även på att, enligt Kommunallagen, är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Du – den skadelidande - ska i första hand anmäla skadan till eget försäkringsbolag, genom till exempel olycksfallsförsäkring eller hemförsäkring. På så sätt kan du få snabbare behandling av ditt ersättningskrav.

Om skadan inträffat på väg till eller från arbetet eller under arbetstid kan du ha rätt till ersättning genom AFA – arbetsskadeförsäkringen.

När har du rätt till skadestånd?

Det räcker inte enbart att en skada inträffat för att få skadestånd. Du ska kunna bevisa att kommunen är ersättningsskyldig, vilket ofta innebär att du som drabbad måste bevisa att skadan har orsakats genom vårdslöshet, samt att olyckshändelsen ägt rum på kommunens mark eller/och en plats där kommunen har underhållsansvar.

Du måste också bevisa vari skadan består och hur stor skadan är i kronor samt på vilket sätt den påstådda vårdslösheten har lett till din skada.

Kommunens ansvar

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig krävs som regel att kommunen eller kommunens entreprenör genom uppsåt eller oaktsamhet har orsakat skadan. Enbart det faktum att en skada inträffat är inte tillräckligt i sig för att kommunen ska bli skadeståndsskyldig. Det inträffade kan till exempel anses vara en ren olyckshändelse, du får då själv stå för eventuella kostnader helt eller delvis, beroende på om du har en försäkring eller inte.

I vissa speciella situationer kan det dock finnas ett strikt skadeståndsansvar för kommunen på grund av lag eller avtal, som då är oberoende av om kommunen varit vårdslös eller ej.

Ansvar vid halkolyckor

Reglerna i skadeståndslagen gäller för personskada och krav ska rikats mot den ansvarige fastighetsägaren. Det är den som halkat och skadat sig som måste bevisa att kommunen orsakat skadan genom oaktsamhet eller vårdslöshet för att skadeståndskyldighet ska kunna uppstå.

Kommunen kan som fastighetsägare bli skyldig att betala skadestånd om man brustit i sitt ansvar som fastighetsägare och väghållare och detta i sin tur orsakat skada. Bjurholms kommun och dess entreprenörer saknar möljighet att bedriva driftunderhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar och planer för halkbekämpning.

För att kommunen ska anses som skadeståndsskyldig vid halkolyckor måste kommunen haft kännedom om halkan men underlåtit att vidta relevanta snöröjningsåtgärder, alternativt inte anpassat snöröjningen efter rådande väderprognos.

Ansvar för snubbelolycka

En förutsättning för att kommunen ska hållas ansvarig är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen, exempelvis en uppstickande trottoarplatta, men underlåtit att åtgärda bristen eller inte varnat trafikanter inom skälig tid. Ofta uppmärksammas bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Ansvar för is och snö från tak

Kommunen är likt övriga fastighetsägare alltid ansvarig att se till att snö och is från tak inte orsakar skador på person eller egendom. Ansvaret omfattar även den snö eller is som fallit ned på kommunal mark utanför fastigheten. Snö och is ska avlägsnas utan oskäligt dröjsmål. Avspärrningar och skyltning befriar inte fastighetsägaren från ansvar.

Ansvar för fordonsskador

Allmänna vägar ska hålla ett tillfredsställande skick. Kommunen är skyldig att vidta lämpliga skyddsåtgärder för att förhindra att skador uppstår gällande de vägar kommunen ansvarar över. Bjurholms kommun eller dess entreprenörer saknar dock möjlighet att bedriva underhåll på samtliga av kommunens gator samtidigt, därför görs prioriteringar. En förutsättning för att kommunen ska kunna hållas skadeståndsskyldig är att kommunen haft kännedom om den aktuella bristen och låtit bli att åtgärda problemet inom rimlig tid.

Då skador i körbanan kan uppstå väldigt snabbt blir den ansvarige driftsunderhållaren ofta uppmärksammad på bristen först då en skada har inträffat och anmälts.

Tänk på att en fordonsförare alltid har ett långtgående ansvar att anpassa sin körning efter rådande väder- och trafikförhållanden.

Det händer att föremål av olika anledningar hamnar på vägarna, ibland tappar exempelvis trafikanter last på vägen. Bjurholms kommun har inte möjlighet att forsla bort föremål om kommunen saknar kännedom om dessa. Kommunen har inte heller möjlighet att ansvara för samtliga händelser som sker på kommunens mark orsakade av någon annan.

Ansvar för skador, stölder, förluster av privat egendom i kommunal verksamhet

Kommunens ansvar för skador på eller stöld/förlust av privat egendom som förvaras i kommunens lokaler, till exempel i en skola följer av skadeståndslagen. För att kommunen ska vara skadeståndsskyldig krävs att kommunen varit vållande till att skadan uppstått genom uppsåt eller oaktsamhet.

Exempel

  • En elev glömmer sin mobiltelefon i ett uppehållsrum. Mobilen kan sedan inte återfinnas. Ansvaret för förlusten ligger på den enskilde eleven. Kommunen är inte skadeståndsskyldig.
  • En elev lämnar över sin mobiltelefon till en lärare. Läraren tappar mobiltelefonen i golvet så att den går sönder. Kommunen är i detta fall skadeståndsskyldig och ska ersätta eleven för eventuella reparationskostnader, självrisk eller dylikt.

Anmäl skadeanspråk till kommunen

Efter att du har fått besked av din skada från ditt försäkringsbolag, kan du skicka ett skadeståndsanspråk till kommunen. Om du har fått ersättning för skadan från ditt försäkringsbolag, kan du endast kräva självrisken av kommunen.

I anmälan som du skickar till kommunen behöver minst följande information och underlag bifogas:

  • Skadedatum
  • Skadeplats
  • Beskrivning av händelseförloppet
  • Bilder från skadeplatsen och/eller arbetsområdet
  • Bilder på skadan
  • Kopia på besked från försäkringsbolaget avseende eventuell försäkringsersättning och självrisk
  • Preciserat ersättningskrav (i kronor)
  • Kopia på kvitton/fakturor på nedlagda kostnader

Ersättningsanspråk gentemot kommunen

Skickas via post till:
Bjurholms kommun, 916 81 BJURHOLM eller
via e-post till kommunen@bjurholm.se

Vad händer sen?

För att utreda kommunens eventuella ansvar har kommunen en ansvarsförsäkring där kommunens försäkringsgivare gör en oberoende skadeståndsrättslig prövning i varje enskilt fall. När utredningen är klar får du ett svar av kommunen.

Om kommunen bedöms ha skadeståndsansvar

Om utredningen visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar kommunen ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler.