Vision, mål och värdegrund

Vision

Bjurholms kommun ska även i framtiden vara en bra kommun och utvecklas till en av landets bästa.

Mål

Verksamhetsmässiga mål

Medborgare
Medborgarnyttan ska alltid vara i fokus

Miljö
Ekonomi och miljö ska samverka utifrån ett ömsesidigt beroende, där ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av en förstörd miljö. Bjurholms kommuns verksamheter ska präglas av god hushållning med naturresurser och liten miljöpåverkan för en hållbar miljömässig utveckling

Finansiella mål

God ekonomisk hushållning i kommunal verksamhet innebär att varje generation kommuninvånare ska bekosta den service som konsumeras och därigenom lämna över en kommun med ett oförändrat finansiellt handlingsutrymme till kommande generationer. Kommunen har 5 finansiella mål:

  • Budgeterad resultatnivå. Resultatet ska innehålla en beräknad resultatnivå på minst 1-2 % av skatter och bidrag.
  • Långsiktig betalningsförmåga. Soliditeten ska över en längre period, inte försvagas utan utvecklas i positiv riktning.
  • Finansiering av investeringar. Grundprincipen är att investeringar ska finansieras med egna medel. Nyupplåning kan ske när en investering beräknas ha ett positivt driftnetto, dvs. att inga ytterligare skattemedel behöver tillföras driftbudgeten.
  • Bjurholms Kommun ska ha en ekonom ii balans • Betalningsförmåga på kort sikt. Likviditeten bör inte understiga 0,5

Värdegrund

Bemötande

Vårt bemötande präglas av lyhördhet, respekt och öppenhet. Varje medarbetare har en avgörande betydelse för den upplevelse och service våra tjänster ger.

Framtid

Det vi gör idag påverkar morgondagen. Vi har modet att genomföra de förändringar som krävs för att utveckla vår kommun utifrån en genomtänkt och långsiktig planering.

Medarbetarskap

Varje medarbetare medverkar till att skapa samhörighet i ett stödjande och stimulerande arbetsklimat där vi hjälps åt för att få ut det mesta och det bästa av varandra. Vilken roll du än har är du betydelsefull och en representant för kommunen.