Hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd ansvarar för hälsoskyddet inom kommunen. Målet med verksamheten är att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa. Hälsoskyddsområdet omfattar bl.a. enskilda avlopp, bullerfrågor, frisersalonger, inomhusmiljö, renhållning, radon, allergi, mögel, tobaksrökning och smittspridning.

Med olägenhet avses störningar som kan vara skadliga för människors hälsa och som inte är ringa eller helt tillfällig. Olägenheter för människors hälsa kan vara t. ex. buller, kyla, radon, fukt och mögel.

Hund och katt

Som hund- eller kattägare har man stort ansvar för sitt djur och mot omgivningen. Som djurägare berörs du av de lagar som reglerar djurets inverkan på omgivningen. Det gäller bland annat miljöbalken och lagen om tillsyn över hundar och katter.

Miljöbalken

Miljöbalken gäller för alla, och för allt som kan påver­ka hälsan och miljön negativt. I miljö­balkens förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd står det bland annat att ”husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människors hälsa inte uppkommer”.

Detta innebär till exempel:

 • Grannar inte ska störas av ihållan­de hundskall.
 • Hund eller katt inte ska förorena på lek­platser, gångbanor eller planterade gräsmattor och liknande platser.

Lagen om tillsyn över hundar och katter

Lagen om tillsyn över hundar och katter säger bland annat att du som ägare till hund eller katt ska ha den tillsyn som krävs för att undvika att hunden eller katten orsakar skador eller avsevärda olägenheter

Visst pockar du upp efter din hund!
Att inte plocka upp efter sin hund skapar irritation – vem vill trampa i hundbajs på gångstigen, i skogen eller i parken? Läs mer på SKKs webbsida: Plock-upp!

Kattägare tänk på följande:

 • Ha uppsikt över din katt om den är ute!
 • Kastrera eller sterilisera din katt!
 • Märk din katt med öronmärkning, chip eller halsband!

  Om du besväras så tag kontakt med kattens ägaren för att reda ut problemet.

Hygienlokaler

Till hygienlokaler räknas bl.a. frisörer, massörer, fotvårdare, akupunktörer, tatuerare och piercare. För att inte kunder ska riskera att bli sjuka eller må dåligt av ett besök behöver verksamheten fungera på ett bra sätt. Det gäller hygienrutiner, städning, ventilation och avfallshantering. Verksamhetsutövaren ska kunna visa att allt detta fungerar och att det finns rutiner som följs.

Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

 • Verksamheter där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg, rakkniv, håltagningspistol eller andra liknande skärande eller stickande verktyg
 • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
 • Förskola, öppen förskola, fritishem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, specialskola, sameskola eller internationell skola.

Anmälan ska vara skriftlig. Verksamheten får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan gjorts. Kommer anmälan in för sent kan verksamhetsutövaren bli tvungen att betala en s.k. miljösanktionsavgift.

Anmäl hälsoskyddsverksamhet Länk till annan webbplats.

Vedeldning

Rökutsläpp från vedeldning kan orsaka stora besvär för astmatiker och människor som lider av luftrörs- och andningsbesvär. Vedröken innehåller bland annat cancerframkallande ämnen som polyaromatiska kolväten (PAH).

Elda på rätt sätt

Om eldning sker på rätt sätt i miljögodkända kaminer och pannor kan utsläppen minskas.

 • Använd endast torr ved. Fuktig ved ger sämre förbränning och större utsläpp av luftföroreningar.
 • Det är förbjudet att elda med avfall samt impregnerat eller målat virke.
 • Pyrelda inte, se till att lufttillförseln är tillräcklig.
 • Se till att ha en ordentlig glödbädd när ny ved läggs på.
 • Utsläppen minskar vid många små inlägg jämfört med ett stort inlägg av ved.

Kontrollera om du har en god förbränning, röken ska vara vit till nästan genomskinlig. Vid ofullständig förbränning är röken ur skorstenen svart och luktar kraftigt. Är röken gulaktig innehåller den mycket tjära.

Ta hänsyn till dina grannar. Vissa människor, t ex astmatiker, kan vara mer känsliga för rökgaser än andra. Visa dem särskild hänsyn. Vid eventuella klagomål från närboende kan miljö- och byggnämnden besluta om begränsningar i vedeldning med stöd av miljöbalken.

Eldning ska ske på sådant sätt att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.

Strandbad

Kommunen har haft två offentliga badplatser, badplatsen vid Angsjön och badplatsen vid Lillarmsjö. Kommunen har vid dessa badplatser genomfört tillsyn, dykning, restaurering och upp- och nedtag av bryggor m.m. Under 2024 har kommunstyrelsen beslutat om nerdragning av underhåll av badplatser och parker. I praktiken innebär det att att de offentliga badplatserna kommer att upphöra då det finns krav på hur en sådan ska skötas.

För medborgare och besökare innebär det här att det inte kommer att vara några offentliga toaletter, inga skyltar, inga analyskontroller av badvattenkvaliteten och inga dykningar, utan det blir som vilken strandkant som helst. Kommunen kommer att ta bort all information om att det är en badplats och plocka bort allt material.

Miljö- och hälsoskydd har tidigare skött provtagning av badvattnet.