Klagomål – olägenhet för människors hälsa eller miljön

Om du upplever en störning gällande människors hälsa eller miljön kan du göra en anmälan om detta i vår

Ärendegång

När miljö- och hälsoskydd har fått ett ärende tas kontakt med den störande som ges möjlighet att ge sin bild av situationen. Därefter gör miljö- och hälsoskydd en bedömning. Vid befogade klagomål kan miljö-och byggnämnden fatta beslut om åtgärder, begränsningar samt förbud. Vid obefogade klagomål fattas beslut om avskrivning av ärendet.

Miljö- och hälsoskydd har normalt sett svårare att handlägga anonyma klagomål. En anonym anmälan kan i vissa fall medföra att ärendet inte fullt ut kan handläggas, om avgörande uppgifter saknas i ärendet och inte kan inhämtas. Det går heller inte att juridiskt driva ett ärende om vi inte kan påvisa att det är någon som är störd, till exempel anonymt klagomål på grannes vedeldning. Om du väljer att vara anonym får du ingen information om vad som händer i ärendet eller om ärendet lämnas utan åtgärd och avslutas.

Innan anmälan till miljö- och hälsoskydd

Innan du kontaktar miljö- och hälsoskydd ska du själv ha tagit kontakt med den störande verksamheten för att ge dem en möjlighet att själva åtgärda störningen.

För klagomål gällande inomhusmiljön i bostäder ska du först och främst vända dig till fastighetsägaren dvs. hyresvärden om du bor i hyreslägenhet eller bostadsrättsföreningens styrelse om du bor i bostadsrätt. Verksamhetsutövare och fastighetsägare har enligt miljöbalken ett utökat ansvar att utreda och åtgärda risker för olägenhet för människor och miljön.

Ärenden som kan drivas

Förutsättningar för att miljö- och hälsoskydd ska kunna driva ett ärende:

 • Störningen ska utgöra risk för människors hälsa eller miljön.
 • Störningen ska ej vara endast tillfällig eller ringa.
 • Störningen ska vara pågående.
 • För inomhusmiljö gäller att störningen upplevs i bostaden.

Ärenden som normalt inte handläggs av miljö- och hälsoskydd

Miljö- och hälsoskydd kan endast agera om klagomålet gäller ett område som vi har tillsyn över. Normalt sett handlägger vi inte följande ärendetyper:

 • Inomhusmiljöproblem i egnahem/villor utreds av fackman/sakkunnig som kan hjälpa till med att kartlägga omfattningen och ge goda råd om hur du bör åtgärda skadan. Kontakta även ditt försäkringsbolag.
 • Klagomål som rör störningar mellan grannar i bostadsrätt eller hyresrätt. Kontakta din fastighetsägare eller bostadsrättsförening. Störningar från grannar regleras bland annat i hyreslagstiftningen, bostadsrättslagstiftningen och ordningslagen. Miljöbalken är till vissa delar också tillämplig men de förstnämnda lagarna har bättre möjligheter att komma till rätta med problemet. Om störningen är av särskilt allvarlig art eller omfattning kan den ibland vara grund för uppsägning.
 • Klagomål på gator, vägar, snöröjning och kommunalt vatten och avlopp, vänd er till felanmälan: telefon: 0932-141 14

Exempel på störningar som inte anses utgöra en olägenhet för människors hälsa:

 • Lukt från lantbruksdjur i jordbruksbygd
 • Stoj från skolungdomar som passerade på gång- och cykelväg
 • Stora ansamlingar av skränande och nedsmutsande fåglar
 • Traktorkörning nattetid inom jordbruket
 • Snöplog nattetid
 • Hemglassbilen
 • Nedfallande löv, barr, kottar och kvistar från träd
 • Missnöje med träd som skuggar fastighet, skymmer sol eller utsikt.
 • Störning som endast är tillfällig eller ringa, t.ex. en tillfällig motortävling